Южная волна HD на youtv
Регистрация
» Публічний договір про надання послуг

Публічний договір про надання послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ» (надалі – Телеканал), в особі генерального директора Леонова Олександра Дмитровича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує глядацькій аудиторії телеканалу «ЮЖНАЯ ВОЛНА» (надалі – Замовник) укласти даний публічний договір про надання послуг (надалі – Договір), передбачених умовами даного договору.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного Договору Змовником, є здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг Телеканалу.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього Договору Телеканал надає Послуги з розміщення в ефірі телеканалу «ЮЖНАЯ ВОЛНА» оголошень та привітань в програмі «ОБЪЯВЛЕНИЯ» «ПОЗДРАВЛЕНИЕ», а Замовник приймає надані Послуги та оплачує їх вартість згідно умов цього Договору та Прейскуранту.
1.2. Сповіщення Замовника про вартості надаваних Послуг здійснюється через сайт Телеканалу http://volnatv.com/

1.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами і публікуються на сайті Телеканалу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Замовника:

2.1.1. Здійснити замовлення не пізніше ніж за 5 (п’ять) банківських днів до дати надання послуги, що зазначена в замовленні.

2.1.2. Текст, що має бути озвучений в ефірі Телеканалу не повинен перевищувати 300 символів.

2.1.3. Вибрати для музичного супроводу, з наданого Телеканалом каталогу, 3 музичні композиції, для уникнення повтору в одній програмі декількох однакових композицій. Замовник погоджується, що остаточний вибір музичного супроводу здійснюється на розсуд Телеканалу.

2.1.4. Оплатити послуги Телеканалу лише після отримання підтвердження про можливість надання послуги в строк зазначений в п.4.2. даного Договору.

2.1.5. Зберігати отриману квитанцію про оплату послуг.

2.1.6. Отримати оплачену послугу.

2.1.7. Не здійснювати оплату послуг до моменту отримання підтвердження, про можливість надання Телеканалом послуги, на електрону пошту з якої була направлена заявка.

2.2. Права та обов’язки Телеканалу:

2.2.1. Надати послуги Замовнику відповідно своєчасно оплаченої заявки.

2.2.2. Отримати кошти відповідно до підтвердженої заявки.

2.2.3. Відмовити замовнику в наданні послуги у разі невідповідності змісту тесту замовлення нормам діючого законодавства України.

2.2.4. Відмовити замовнику в наданні послуги у разі заповнення ефірного часу програми на вибрану у заявці дату.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Оформлення заявки замовлення здійснюється Замовником на сайті Телеканалу http://volnatv.com/. Факт подання заявки означає, що Замовник згоден з умовами розміщення заявки.

3.2. У разі наявності можливості після отримання замовлення Телеканал відправляє Замовнику підтвердження про можливість надання послуги на електрону пошту з якої була направлена заявка.

3.3. Відмова в наданні послуги можлива при невідповідності тексту замовлення нормам діючого законодавства України та заповненням ефірного часу в програмі «ОБЪЯВЛЕНИЯ» «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» на вибрану у заявці дату.

3.4. Після отримання підтвердження замовлення Замовник зобов’язується оплатить послуги Телеканалу.

3.5. Замовник підтверджує, фактом надання послуги Телеканалом являється факт розміщення заявки Замовника в ефірі телеканалу «ЮЖНАЯ ВОЛНА».

3.6. Телеканал здійснює свою діяльність на підставі закону України «Про телебачення і радіомовлення».

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг Телеканалу за цим Договором визначається відповідно до прейскуранта цін на надані послуги, чинним на момент укладення цього Договору.

4.2. Замовник оплачує послуги Телеканалу по цьому договору шляхом 100% передоплати за 2 (два) банківських дня до дати наданні послуги, що зазначена в замовленні.

4.3. Якщо оплата не буде зроблена в терміни, встановлені п. 4.2 цього Договору, Послуги Телеканалом не надаються.

4.4. Датою належного виконання Змовником зобов’язань по оплаті Послуг (дата платежу) буде вважатися дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Телеканалу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У випадку порушення Замовником строків оплати зазначених в п. 4.2. Телеканал звільняється від відповідальності за ненадання послуги.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Ні одна зі сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком повені, пожежі, землетрусу та інших стихійних лих або військових дій, що виникли після укладення договору. Звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань також заборона на вчинення дій, що становлять зміст зобов’язань, що виходить від уряду і парламенту.

6.2. Якщо будь-яка з названих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язання в строк, встановлений у договорі, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.

6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язання, повинна негайно (проте, не пізніше 10 (десяти) днів з моменту їх настання та припинення) у письмовій формі повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

8.2. Договір, Прейскурант надання послуг, що розміщуються на сайті http://volnatv.com/, складають єдиний договір між Телеканалом і Замовником.

8.3. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту (оферти) і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.4. Замовник, як власник персональних даних під час оформлення заявки та здійснення платежу, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» надає згоду на збирання, обробку, накопичення і використання його персональних даних.

8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9. РЕКВІЗИТИ ТЕЛЕКАНАЛУ:

ТОВ «ТРК «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ»

Адреса 65005, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, оф. 206,

Код ЄДРПОУ: 39672801

Р/р: 26001054318518 у КБ ПАТ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 328704;

Тел\факс: +38048734-51-00

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Генеральний директор О.Д. Леонов